حافظ خبر | اخبار و تصاویر شیراز و استان فارس 4 اسفند 1398 ساعت 21:49 http://www.hafezkhabar.ir/news/22629/اجلاسیه-مجمع-عالی-بسیجیان-عشایر-فارس-برگزار -------------------------------------------------- عنوان : اجلاسیه مجمع عالی بسیجیان عشایر فارس برگزار شد -------------------------------------------------- اجلاسیه مجمع عالی بسیجیان عشایر فارس با حضور صاحب نظران، اندیشه ورزان، متخصصان و پژوهشگران بسیجی عشایر برگزار شد. متن : به گزارشحافظ خبربه نقل از روابط عمومی سپاه عشایر فارس، رئیسبسیج اقشار سپاه فجر استان فارس در این اجلاسیه گفت: در زمان جنگ تحمیلی که کشور محتاجسیم خارداربود و باوجودتحمیلاین قدرظلمو تحریم،اماباز کشور توانست روی پای خود بایستد و بارقه های امید در چشم مردممستضعفجهان شود که همه این دستاوردها، همه از تفکرات انقلاب اسلامیظاهرشده است. سعید محمدی در مورد اینمجمعگفت:مجمععالی بسیجیان عشایر فارس،متشکل ازصاحب نظران، اندیشه ورزان،متخصصانو پژوهشگران بسیجی عشایر کهبه لحاظویژگی ها و قابلیت های فردی و یا صاحب مناصب،مسئولیتو یابر مبنایساختار پیش بینی شده، متشکل گردیده و با هم اندیشی، تحقیق، پژوهش و سیاست پژوهی اهداف و منظرهای مدنظر رامحققمی سازند. ویدر خصوصاهداف اینمجمعگفت: هدف اینمجمعاحصای مسائل و مشکلات عشایر و ارائه راهکارهای علمی، عملی و تخصصبه منظورکمک به کارآمد سازی دستگاه ها و سازمان ها همچنینامید بخشیبه جامعه عشایر و اصلاح مواضع و مطالبهگریبرای رشد جامعه عشایری و پیشرفت کشور در راستای حفظ و تحقق اهداف انقلاب اسلامی است. ریاست بسیج اقشار سپاه فجر استان فارس افزود:مجمعشاملیک نفررئیس، یک نفر نایبرئیس، یک نفر دبیر، یک نفر ناظر و هفت گروه تخصصی وحدود۷۰الی۱۰۰ نفر عضو می باشد. در حاشیه این اجلاسیهمسئولناحیه عشایر گفت: برای تحققگام دوم انقلاب، بسیج عشایر فارس بر رویاصولیاقتصاد و دو مؤلفه سیاست های بسیج عشایرشاملابلاغ طرح همگام با عشایر واعتلایبسیج عشایر یا همان زندگیرمهگردانی و گسترش و تحکیم آن، هدف گذاری شده است. در پایانجلسهاحکام صادره برای مسئولین کارگروه فرهنگی _اجتماعی، اقتصادی _زیربنایی و رسانه و فضای مجازی اهدا شد.