حافظ خبر | اخبار و تصاویر شیراز و استان فارس 29 خرداد 1398 ساعت 10:13 http://www.hafezkhabar.ir/news/20660/وضعیت-دمای-شهرستان-های-استان-فارس-طی-24-ساعت-گذشته -------------------------------------------------- عنوان : وضعیت دمای شهرستان های استان فارس طی 24 ساعت گذشته -------------------------------------------------- طی 24 ساعت گذشته دما هوای اغلب ایستگاه های هواشناسی استان فارس در شهرستان های مختلف با افزایش روبرو بوده است و بیشترین دما را لامرد دمای با 50.2 درجه سانتیگراد و کمترین دما را اقلید با دمای 31.2 درجه سانتیگراد داشته اند. متن : به گزارش حافظ خبر، طی 24 ساعت گذشته دما هوای اغلب ایستگاه های هواشناسی استان فارس در شهرستان های مختلف با افزایش روبرو بوده است و بیشترین دما را لامرد دمایبا 50.2 درجه سانتیگراد و کمترین دما را اقلید با دمای 31.2 درجه سانتیگراد داشته اند. وضعیت دمای حداکثر ایستگاه های هواشناسی استان فارس طی 24 ساعت گذشته به شرح زیر می باشد::: لامرد.........50.2 درجه سانتیگراد آباده.........34.4 درجه سانتیگراد اقلید.......31.2 درجه سانتیگراد درودزن....36.8 درجه سانتیگراد زرقان......37.8 درجه سانتیگراد صفاشهر....31.4 درجه سانتیگراد فسا.......41.8 درجه سانتیگراد کازرون.....44.3 درجه سانتیگراد داراب... ..43.4 درجه سانتیگراد فراشبند....45.9 درجه سانتیگراد نی ریز.....37.6 درجه سانتیگراد لار......46.0 درجه سانتیگراد جهرم......43.9 درجه سانتیگراد ایزد خواست.....31.6 درجه بوانات.....32.8 درجه سانتیگراد سپیدان.....32.2 درجه سانتیگراد مرودشت...38.6 درجه ارسنجان....37.9 درجه نورآباد....42.8 درجه زرین دشت....44.6 درجه سروستان.....38.1 درجه فورگ ......45.9 درجه استهبان.....37.0 درجه خفر......39.7 درجه فیروزآباد....39.7 درجه قیرکارزین......47.8 درجه خنج.......46.4 درجه جهرم........43.0 درجه