حافظ خبر | اخبار و تصاویر شیراز و استان فارس 16 مهر 1398 ساعت 14:03 http://www.hafezkhabar.ir/news/21830/موافقت-هیئت-وزیران-ایجاد-یک-شهرستان-استان-فارس -------------------------------------------------- عنوان : موافقت هیئت وزیران با ایجاد یک شهرستان در استان فارس -------------------------------------------------- با موافقت هیئت وزیران شهرستان بیضاء به مرکزیت شهر بیضاء از ترکیب بخش‌های مرکزی و بانش در تابعیت استان فارس ایجاد می‌شود. متن : به گزارشحافظ خبر،به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه ۱۰ مهر ۱۳۹۸، با انتزاعروستاها، مزارع و مکان های مرجانک، ریجان، گردان، زیادآباد، سسنیان، بسارجان، قصرملا، باقرآباد، بهشت آباد، خیرآباد، شیدان، چاه چاه و رحمت آباد از دهستان بیضاء بخش بیضاءشهرستان سپیدان و الحاق آن به دهستان بانش همین بخش که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، نیز موافقت کرد. بر اساس این مصوبه، دهستان هفت خان به مرکزیت روستای دشمن زیاری مشتمل بر روستاها، مزارع ومکان هایدشمن زیاری، هفتخوان، مرجانک، ریجان، گردان، تنگ تور، ممو، پاسگاه جنگلبانی ممو، زیادآباد، سسنیان، قصر ملا، پسارجان، بهشت آباد، خیرآباد، شیدان، قره گزلو، باقرآباد، چاه چاه، رحمت آباد وگاوداری جهان بخشمطابق نقشه پیوست، در تابعیت بخش بیضاء شهرستان سپیدان ایجاد می شود. همچنین،بخش بانش به مرکزیت روستای بانش از ترکیب دهستان های هفت خان و بانش در تابعیت شهرستان سپیدان وشهرستان بیضاء به مرکزیت شهر بیضاء از ترکیب بخش های زیر در تابعیت استان فارس ایجاد می شود: ۱- بخش مرکزی به مرکزیت شهر بیضاء شامل دهستان های بیضاء و کوشک هزار. ۲- بخش بانش.