حافظ خبر | اخبار و تصاویر شیراز و استان فارس 13 آذر 1398 ساعت 17:58 http://www.hafezkhabar.ir/news/22310/مسئول-کمیته-کودو-دای-دوجوکو-شهرستان-شیراز-معرفی -------------------------------------------------- باحکم رئیس هیئت های ورزشی رزمی شهرستان شیراز: عنوان : مسئول کمیته کودو دای دوجوکو شهرستان شیراز معرفی شد -------------------------------------------------- مسئول کمیته کودو دای دوجوکو شهرستان شیراز معرفی شد. متن : به گزارشحافظ خبر،رئیس هیئت های ورزشی رزمی شهرستان شیراز در حکمی حسین رحیمی را به عنوان مسئول کمیته کودو دای دوجوکو شهرستان شیراز منصوب کرد. در حکم مرتضی موسی زاده اصل خطاب به رحیمی آمده است: نظر به تعهد و تخصص ارزنده شما در امور ورزش های رزمی، جنابعالی به مدت یک سال به عنوان مسئول کمیته کودو دای دوجوکو شهرستان شیراز منصوب می گردید. امید است با اتکا بر الطاف الهی و هماهنگی با مسئولین هیئت در انجام امور محوله موفق و پیروز باشید.