۰
plusresetminus

درآمد در فارس، پرداخت مالیات در پایتخت

تاریخ انتشارسه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۲۸
فروشگاه‌هایی که ناخواسته باعث تعطیلی1000 الی 1200 بقالی‌ها و سوپر مارکت‌های محلات شیراز شده‌اند.
فروشگاه های زنجیره ای ، درآمد در فارس، پرداخت مالیات در پایتخت
فروشگاه های زنجیره ای ، درآمد در فارس، پرداخت مالیات در پایتخت
به گزارش حافظ خبر؛ هایپرهایى که با تخفیف زیاد شبهاتى را براى مردم ایجــاد کرده‌اند و باوجود اســتفاده آنها از تمام امکانات شــهرى و .... اما این فروشگاه‌ها هیچ هزینه و سود‌آورى براى شــهرها و اســتان ندارند و تمام سودها و مالیات این فروشگاه ها به حساب تهران واریز مى شود.
ایــن روزها خیابــان‌هاى شــیراز را کــه پیاده طى کنی فروشــگاه‌هاى رنگارنگ با کالاهاى پر زرق و برق بسیاری را می‌بینی که هر بیننده‌ای را ناخواسته به سمت خود می‌کشاند. خریدهایى که بسیارشان نه از سر نیاز، بلکه از سر ذوق برداشــتن محصولات متفاوت و پر کردن سبدهاى فلزى اســت.
مغازه‌هاى کوچک دیروز با پاکت هــاى کاغذى، جاى خود را بــه هایپر مارکت‌هاى بزرگ با ســبدهاى فلزى داده است. هایپرمارکت هایى که در سال‌هاى اخیر بازار بقالى و سوپر مارکت هاى محله رو حسابى کساد کرده‌اند.
فروشــگاه های زنجیره‌ای این روزها تنوع و تعدادشــان بسیار زیاد است و علاوه بر مناطق شمال شهر، در جنوب شهر و حتی مناطق کم برخوردار شیراز نیز شــعبات گوناگونی دارند.
افزایش چشــمگیر فروشــگاه‌هاى زنجیره‌اى علاوه بر نکات مثبتى کــه دارد، باعث تهدید و از بین رفتن فرصت‌هاى شــغلى زیادى در بقالى ها و سوپرمارکت‌هاى محلى شده است.
آن طور که کشــاورز رئیس اتحادیــه صنف خواربار و لبنیات فروشــان شــیراز مى‌گوید: میــزان مالیات، حق عضویت، لیســت بیمه کارکنان این فروشگاه‌هاى زنجیره‌اى به حســاب تهران واریز مى‌شــود؛ این در حالى اســت که حدود 50 درصد از نیروهاى این فروشــگاه‌ها از تهران مى‌آیند.
رئیس اتحادیه صنف خواربار و لبنیات فروشان شیراز در ادامه با اشــاره به اینکه شــیوع کرونا ضربه زیادى را به مجموعه سوپر مارکت و لبنیات‌هاى شهر شیراز وارد کرد، مى‌گوید: متاســفانه در ایام کرونــا حدود 12 نفر از مغازه‌داران و افــراد زیر مجموعه‌ما به دلیل شــیوع کرونا فوت کردند.
حسین کشاورز در گفــت و گو بــا ایلنا با اشــاره به اینکه فروشندگان ســوپرمارکت‌ها در این ایام همراه با مــردم به جامعه خدمت کردنــد، مى افزاید: این افراد در تمامى ســاعات شــبانه روز به مردم خدمات ارائه مى دادند.
او  با اشــاره بــه اینکه تعدد فروشــگاه‌هاى زنجیره اى در سطح شــهر شیراز باعث شده تا مشکلات متعددى بــراى مــردم و مغــازه داران ســوپر مارکت ایجاد شــود، مــى افزایــد: باوجود تمــام صحبت‌ها در ایــن بخش، اما شاهد رشد فروشگاه‌هاى زنجیره‌اى در سطح شهر شیراز هستیم که تداوم این بخش باعث خواهد شد که در آینده بــا حجم انبوه بیکاران مواجه شــویم که در نهایت ســبب ایجاد فساد و .... مى شود.
رئیس اتحادیه صنف خواربار و لبنیات فروشان شیراز در ادامه با اشــاره به اینکه قطعا مســئولان باید از رویش و رشــد فروشــگاه هاى زنجیره‌اى در ســطح شهر شیراز جلوگیرى کنند، مى‌افزاید: در هیچ نقطه دنیا فروشگاه ها محصولات‌شــان را با تخفیف‌هاى زیاد در اختیار مردم قرار نمــى‌دهنــد.
کشــاورز با اشــاره بــه اینکه مگر حاشــیه ســود یــک کارخانــه‌دار چقدر اســت کــه محصولاتش را بــا ایــن قیمــت هــا در اختیار مــردم قرار مــى‌دهد، مــى‌افزایــد: قطعا حمایــت از مصرف کننده تــا این حد، حاشــیه سود براى تولید‌کنندگان ایجاد نمى‌کند به طورى که حاشــیه ســود 50 درصدى کالاها از نکات مورد ابهام است.
رئیــس اتحادیه صنــف خواربار و لبنیات فروشــان شــیراز با اشــاره بــه اینکــه کارخانجات براى ســود 50 درصــدى یــا بایــد قیمــت محصولاتشــان را کاهــش دهنــد یــا در حــال تخلــف هســتند، مــى‌گویــد:برای شــفافیت این بخش نیاز اســت تا مسئولان به این موضــوع ورود و رســیدگى کنند.
او با بیــان اینکه دیگر شهرهاى کشور در شــفافیت تخلف فروشگاه هاى زنجیره اى خوش درخشــیدند، ادامه مى دهد: اما متاسفانه هنوز در استان فارس اقدامى انجام نشده است.
کشــاورز با اشــاره به اینکــه در حــال حاضر حدود 600 فروشــگاه زنجیــره اى در ســطح شــهر شــیراز فعالیــت مى کننــد ادامه مى دهــد: قطعا ما بــا تخفیف جزئــى و حقیقــى فروشــگاه هــاى زنجیره اى بــه هیچ وجــه مخالف نیســتیم اما به طور مثال یکى از فروشــگاه هــاى ســطح شــهر شــیراز از مشــترى هــا 9 درصــد مالیات بر ارزش افــزوده دریافت مى کند و مردم به دلیل اینکــه تنها قیمت کالاها را نگاه مى کنند، چندان توجهى به قیمت زیــر فاکتورها و میزان مالیات بــر ارزش افزوده ندارند.
رئیــس اتحادیه صنــف خواربار و لبنیات فروشــان شــیراز با اشــاره به اینکــه هیچ کــدام از ســوپر مارکت ها و لبنیاتى هاى ســطح شــهر شــیراز مالیات بر ارزش افــزوده از مشــتریان و مــردم دریافت نمى کننــد، ادامه مــى دهد: متاســفانه عزمــى جدى بــراى ارائــه راهکار اساســى به چنین فروشــگاه هایى در ســطح شهر شیراز وجود ندارد.
او بــا اشــاره بــه اینکــه برخــورد و دســتورات لازم بــراى مقابلــه بــا فعالیــت‌هــا و گرانفروشــى هاى ایــن فروشــگاه هــا بایــد از تهــران صــادر شــود، ادامه مــى دهد: نبایــد فرامــوش کرد کــه فعالیت هــاى این فروشگاه ها هیچ سودى براى استان و شهر شیراز ندارد.
رئیــس اتحادیه صنــف خواربار و لبنیات فروشــان شــیراز در ادامه با اشــاره به اینکه پروانه کسب فروشگاه هــاى زنجیــره اى و هایپــر مارکــت‌ها در تهــران صادر مــى شــود، مــى‌گویــد:برای راه انــدازى ایــن مجموعه ها تحلیل و بررســى دقیقى انجام نشــده  و متاسفانه هیچ فردى در استان پیگیر این موضوع نیست.
کشاورز با اشاره به اینکه وجود فروشگاه‌هاى زنجیره اى و هایپر مارکت‌ها باعث شــده حدود 1000 الى 1200 ســوپر مارکت در ســطح شهر شــیراز تعطیل شوند، ادامه مى‌دهد: فعالیت ســوپر مارکت‌ها در ســطح شهر شیراز با دیگر نقاط دنیا متفاوت اســت به طورى که افرادى مانند بازنشســته‌ها و یا جوانان با هــزاران امید و هدف اقدام به راه اندازى سوپر مارکت مى‌کنند، اما زمانى که فعالیت‌شان رونقى نــدارد مجبور به  تعطیلى آن می‌کنند.
او بــا اشــاره بــه اینکــه برخــورد و دســتورات لازم بــراى مقابلــه بــا فعالیــت‌هــا و گرانفروشــى هاى ایــن فروشــگاه هــا بایــد از تهــران صــادر شــود، ادامه مــى دهد: نبایــد فرامــوش کرد کــه فعالیت هــاى این فروشگاه ها هیچ سودى براى استان و شهر شیراز ندارد.
رئیــس اتحادیه صنــف خواربار و لبنیات فروشــان شــیراز در ادامه با اشــاره به اینکه پروانه کسب فروشگاه هــاى زنجیــره اى و هایپــر مارکــت‌ها در تهــران صادر مــى شــود، مــى‌گویــد:برای راه انــدازى ایــن مجموعه ها تحلیل و بررســى دقیقى انجام نشــده  و متاسفانه هیچ فردى در استان پیگیر این موضوع نیست.
کشاورز با اشاره به اینکه وجود فروشگاه‌هاى زنجیره اى و هایپر مارکت‌ها باعث شــده حدود 1000 الى 1200 ســوپر مارکت در ســطح شهر شــیراز تعطیل شوند، ادامه مى‌دهد: فعالیت ســوپر مارکت‌ها در ســطح شهر شیراز با دیگر نقاط دنیا متفاوت اســت به طورى که افرادى مانند بازنشســته‌ها و یا جوانان با هــزاران امید و هدف اقدام به راه اندازى سوپر مارکت مى‌کنند، اما زمانى که فعالیت‌شان رونقى نــدارد مجبور به  تعطیلى آن می‌کنند.
او بــا اشــاره بــه اینکه فروشــگاه‌هاى بــزرگ در تمــام نقاط دنیا در تلاشــند تــا خدمات رســانى بهترى نســبت به دیگر مغازه‌ها داشــته باشــند، ادامه مى‌دهد: فروشــگاه هــاى بــزرگ در دیگر کشــورهاى دنیــا با در اختیــار قــرار دادن پارکینــگ، سیســتم هــاى روز و ... بــه مردم در تلاشــند تا مردم بتوانند از خریدشــان لذت ببرند.
کشــاورز با اشاره به اینکه در شرایط فعلى فروشگاه هاى بزرگ و هایپر مارکت ها در میان بســیارى از ســوپر مارکــت ها در ســطح شــهر شــیراز راه اندازى شــده‌اند، مــى افزاید: به عنوان مثال مشــاهده مى‌کنیم که در یک خیابان در شهر شیراز، تعداد زیادى فروشگاه‌هاى زنجیره اى راه اندازى شــده‌اند که براى جمعیت آن خیابان بسیار زیاد است.
کد مطلب : ۲۳۰۲۴
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما