اقتصادی
 

برگزاری 74 عنوان نمایشگاهی در سال جاری

۱۲ بهمن ۱۴۰۱

نمایشگاه مواد غذایی و صنایع وابسته و مادر،نوزاد و کودک در شیراز

۱۱ بهمن ۱۴۰۱

تلالوی سیم و زر در سپهر نمایشگاه بین المللی فارس

۴ بهمن ۱۴۰۱

پیوندگاه میانگین، میانه، ضریب چولگی و ضریب تغییرات در آمار

۱ بهمن ۱۴۰۱

ویژگی‌های جدول فراوانی

۱ بهمن ۱۴۰۱

10 گونه از نمودارهای آماری

۱ بهمن ۱۴۰۱

مشارکت بیش از 122 شرکت تولیدی در نمایشگاه  مبل شیراز 

۲۶ دی ۱۴۰۱

تلاش برای پیشرفت هر چه بیشتر سایت نمایشگاهی فارس

۲۴ دی ۱۴۰۱

نمایشگاه فارس دروازه گردشگری پارس

۲۰ دی ۱۴۰۱

نمایشگاه فارس میزبان فعالان گردشگری

۱۷ دی ۱۴۰۱